Λογιστικές Υπηρεσίες

 

 

· Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών).

· Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου.

· Λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

· Συστάσεις , μετατροπές , συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών.

· Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών.

· Σύνταξη και έλεγχο όλων των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

· Ανάλυση μηνιαίων Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Δεικτών