Υπηρεσίες Ελέγχου

  • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου.

  • Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.