Λοιπές Υπηρεσίες

 

  • Ενημέρωση για Επενδυτικά - Αναπτυξιακά προγράμματα.

 

  • Δημιουργία φακέλου ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα.

 

  • Ασφαλιστική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών.

 

  • Δημιουργία ιστοσελίδων για δημοσιεύσεις ισολογισμών και λοιπών εγγράφων εταιριών.