Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 

· Χρηματοοικονομικές αναφορές.

· Παρακολούθηση  ταμειακών εισροών – εκροών(cash flow – κεφάλαιο κίνησης ).

· Υπολογισμός παρούσας και μελλοντικής αξίας επενδύσεων.

· Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών.

· Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.

· Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών.

· Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης-σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρόβλεψη για μελλοντική πορεία.