Φορολογικές Υπηρεσίες

 

 

· Φορολογικός προγραμματισμός και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

· Φορολογικός έλεγχος και συμμόρφωση του με τη νομοθεσία.

· Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων.

· Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας.