Αναφορές Διοίκησης

 

  • Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης - Επιχειρηματικού Σχεδίου

 

  • Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης και Μελέτης Βιωσιμότητας

 

  • Σύνταξη Προϋπολογισμού και έλεγχος Απολογιστικός Προϋπολογιστικού

 

  • Σύνταξη Προβλεπόμενων Ταμειακών Ροών

 

  • Υπηρεσίες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης

 

  • Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κερδοφορίας κατά Τομέα

 

  • Υπηρεσίες Πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία Πιστοληπτικής αξιολόγησης

 

  • Αυτοματοποιημένες αναφορές Διοίκησης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη