Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού

 

  • Οργανόγραμμα

 

  • Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και καθηκόντων

 

  • Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης·

 

  • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους.